Általános Szerződési Feltételek a „Kárexpert” szolgáltatás igénybevételéről

I. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a Felek között létrejött egyedi szerződés alapján az NMBT Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a jelen ÁSZF-ben foglalt szolgáltatásokat nyújtja, a Szerződő főkötelezettsége pedig a szolgáltatási díj megfizetése.

I. 1. A jogviszony jellege.

Jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató biztosítási szolgáltatást nem nyújt, biztosítási tevékenységet nem végez. Biztosítási díj átvételére nem jogosult. A Szolgáltató biztosításközvetítői tevékenységet nem végez, a Szerződő részére biztosítási védelmet nem kínál, a biztosítási igények felmérésében nem vesz részt, a Szerződő biztosítási szerződését vagy szerződéseit nem kezeli.

I.2. Szerződő felek

A szerződés az NMBT Kft. mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgáltatást igénybe vevő természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Ügyfél) között jön létre. Az Ügyfél – ellenkező megállapodás hiányában – az adott gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója.

I.3. Szerződéskötést megelőző tájékoztatás

a) Szolgáltatás: „Kárexpert” kárasszisztencia szolgáltatás, mely a II.1. pontban foglalt szolgáltatásokat foglalja magában;

b) Szolgáltató: NMBT Management Expert Korlátolt Felelősségű Társaság
levelezési cím: 1181 Budapest, Darányi u. 12
email: contact@karexpert.hu
telefon: +36-1-490 0501
fax: + 36-1-4455-707
cégjegyzékszám: 01-09-283414
adószám: 25581043-2-41

c) A Szolgáltatás igénybevételének díja (Szolgáltatási díj): 2990 forint vagy 4990 forint a II. 2. a) pontban meghatározottak szerint. A Szolgáltatási díjon felül a Szolgáltató további költséget nem számol fel semmilyen jogcímen.

d) Panaszok kezelése: az Ügyfél a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében jogosult panasszal élni a Szolgáltató tevékenységével, illetve mulasztásával összefüggésben. A panasztétel lehetőségét és módját a Szolgáltató által honlapján közzétett Panaszkezelési tájékoztató tartalmazza. Az Ügyfélnek lehetősége van fogyasztói jogvitájával a Békéltető Testülethez fordulni, ennek módjáról a Szolgáltató a Panaszkezelési tájékoztatóban nyújt tájékoztatást.

e) A Szerződés határozatlan tartamra jön létre, annak évfordulója 1 év, a Szerződés megszűnésének eseteit és módjait a III. pont szabályozza.

f) Az Ügyfél a Szerződés létrejöttével egyidejűleg kifejezetten nyilatkozik és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását – a Szerződésben foglaltak teljesítését – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 19. § -a értelmében az Ügyfelet megillető felmondási határidő lejártát követően megkezdje.

I.4. A Szerződés létrejötte

a) A Szerződés az Ügyfél nevében és megbízásából eljáró független biztosításközvetítő köti meg a Szolgáltatóval, mint az Ügyfél képviselője az Ügyfél erre irányuló kifejezett nyilatkozata alapján. A Szerződés megkötésével az Ügyfél kifejezetten elfogadja az Általános Szerződési Feltétekben foglaltakat, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Ügyfél és képviseletében eljáró független biztosításközvetítő közötti jogviszonyt, a Felek jogviszony alapján fennálló jogait és kötelezettségeit jelen Általános Szerződési Feltételek semmiben sem érintik.

b) A Szolgáltató a Szerződés létrejöttéről az Ügyfelet postai vagy elektronikus levélben tájékoztatja oly módon, hogy részére megküldi az egyedi Szerződést, mely tartalmazza mindazon adatokat, melyek a „Kárexpert” szolgáltatás igénybe vételéhez szükségesek. Az előzőekben meghatározott tájékoztatásnak a Szolgáltató oly módon is eleget tehet, hogy a tájékoztatást az eljáró független biztosításközvetítő nyújtja az Ügyfél részére.

c) Ellenkező nyilatkozat hiányába az Ügyfél hozzájárul, hogy őt a Szolgáltató tartós adathordozón - elektronikus formában – tájékoztassa a Szerződés létrejöttéről és az Egyedi szerződést is ebben a formában küldje meg részére.

II. Jogok és kötelezettségek

II.1. A Szolgáltató a Szerződés alapján a következő szolgáltatásokat nyújtja:

a) az Ügyfél rendelkezésére bocsátja a „Kárexpert” alkalmazást;

b) kötelező gépjármű felelősségbiztosítási vagy CASCO biztosítási káresemény esetén az aláírt meghatalmazásban foglaltnak megfelelően képviseli az Ügyfél érdekeit az érintett biztosító felé;

c) káresemény esetén gondoskodik a sérült gépjármű szemléjéről;

d) 0-24 órás telefonos vonalat működtet a káresemények bejelentésére, valamint a Szerződéssel és az esetleges káreseménnyel kapcsolatos ügyintézésre;

e) országúti segélyszolgálatot - autómentőt - közvetít az Ügyfél felé, amennyiben a káresemény jellege ezt indokolttá teszi, mely szolgáltatás keretében a sérült és mozgásképtelen gépjárművet a legközelebbi javítóhoz, de legfeljebb 50 km-re lehet elszállítani;

f) megbízott ügyvédeken keresztül jogi tanácsadást nyújt az Ügyfélnek káresemény bekövetkezése esetén (a jogsegély a peres képviseletet nem foglalja magában);

g) amennyiben a káresemény vonatkozásában az érintett biztosítóval nem sikerült egyezségre jutni, illetve az Ügyfél a felajánlott kártérítést nem fogadja el, a Szolgáltató igény szerint közreműködik a megfelelő, tapasztalattal bíró jogi képviselő kiválasztásában;

h) képviseli az Ügyfél érdekeit a káreseménnyel kapcsolatosan megsérült gépjármű javítását végző javító felé;

i) szükség szerint eljár a megfelelő hatóságoknál, amennyiben ez a káreseménnyel összefüggésben szükségessé válik.

j) a „Kárexpert” szolgáltatás eltérő megállapodás hiányában csak normál felhasználási módú személygépkocsira vehető igénybe.

II.2. Az Ügyfél kötelezettségei

a) a szolgáltatási díj megfizetése, a következők szerint:
- a szolgáltatási díj összege egy kötelező gépjármű felelősség-biztosítás vagy egy CASCO biztosításhoz kapcsolódóan: 2990 forint/év;
- a szolgáltatási díj összege (amennyiben a szolgáltatást egyidejűleg kívánják igénybe venni egy adott gépjárműre kötött kötelező gépjármű felelősség-biztosítás és CASCO biztosítás vonatkozásában is): 4990 forint/év.
- a szolgáltatási díjat az Ügyfél köteles a Szerződés megkötését követő 30. napon belül megfizetni.
- a szolgáltatási díj a biztosítási káresemény bekövetkezése esetén azonnal esedékessé válik, a Szolgáltató a szolgáltatási díj megfizetésének hiányában az érintett biztosító felé mindaddig nem jár el, amíg az teljes mértékben nem kerül megfizetésre.

b) a szolgáltatási díjat megfizetni a Szolgáltató weboldalán keresztül bankkártyával, a Szolgáltató 10918001-00000088-78830002 számú bankszámlájára banki átutalással vagy a Szolgáltató által az Ügyfél rendelkezésére bocsátott készpénz átutalási megbízás teljesítésével van lehetőség.

c) mindazon információk, adatok átadása a Szolgáltató részére, melyek ahhoz szükségesek, hogy a Szolgáltató kötelezettségeit teljesíteni tudja.

III. Felmondási jog

a) Az Ügyfél a Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében meghatározott felmondási jog illeti meg.

b) A felmondási jog a Szerződés megkötésétől számított 14 napon belül gyakorolható.

c) a Szerződés felmondására egyértelmű írásbeli nyilatkozattal vagy a Szolgáltató internetes oldalán erre a célra rendszeresített felmondó felület használatával van lehetőség.

d) a felmondási jog határidőben érvényesítettnek tekintendő, ha a nyilatkozatot az Ügyfél a határidő lejárta előtt a Szolgáltatónak elküldte.

e) érvényes felmondás esetén a Szolgáltató a megfizetett szolgáltatási díjat az Ügyfél részére visszatéríti oly módon, hogy a visszatérített összeget a Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése szerint arányosan csökkenti.

IV. A Szerződés megszűnése

a) a Szerződést a Felek bármelyike a szerződéses évfordulóra a másik Félhez címzett írásbeli nyilatkozattal. A felmondó nyilatkozatnak a másik félhez be kell érkeznie legkésőbb az évfordulót megelőző 30 nappal.

b) a Szerződés megszűnik abban az esetben is, ha az Ügyfél a szolgáltatási díjat a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételekben meghatározott határidőben nem fizette meg.

c) A Szerződés megszűnéséről a Szolgáltató az Ügyfelet tartós adathordozón – elektronikus úton – vagy írásban tájékoztatja.

V. Az Általános Szerződési Feltételek érvényessége, hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2017. április 04. napjától módosításig illetve visszavonásig érvényesek.