Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat

1. Bevezetés

Jelen Adatvédelmi tájékoztató és Szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően készült annak érdekében, hogy a szerződéses ügyfelek az adatkezelés megkezdése előtt minden az adatkezeléssel kapcsolatos tényről tájékoztatást kapjanak.

2. Általános rendelkezések

2. 1. Adatkezelő (Infotv. 3. §. pont)

Az Ön adatait az NMBT Management Expert Korlátolt Felelősségű Társaság (1181 Budapest, Darányi u. 12., cégjegyzékszám: 01-09-283414, képviseli: Majzik Ferenc Levente, e-mail: contact@karexpert.hu, telefon: +36-1-490 0501, fax: +36-1-4455-707), mint a www.karexpert.hu domain tulajdonosa, és a „Kárexpert” szolgáltatás nyújtója kizárólag ezen szolgáltatásnak az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerinti nyújtásával összefüggésben kezeli.

2.2. Az Adatkezelés jellege

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait abban az esetbe kezeli, ha Ön és Adatkezelő között szerződés jött létre a Kárexpert szolgáltatás igénybevételére az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően. Az előzőek szerint az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja és 20. § (1) bekezdése szerint az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a szerződés megkötésével egyidejűleg Ön hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez. Az adatkezelés fogalmát az Infotv. 3. § 10. pontja határozza meg.

2.3. Szerződéses ügyfél

Az a személy, aki az Adatkezelővel a Kárexpert szolgáltatás igénybevételére az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően szerződést köt. A Szerződéses ügyfél az Info tv. 3. § 1. pontja szerint érintettnek minősül.

2.4. Az adatkezelés tartalma, terjedelme

Az Adatkezelő a szerződéses ügyfelei személyes adatait kizárólag az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak teljesítésének céljából kezeli. Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi szerződéses ügyfelei általa kezelt személyes adatait.

2.5. Az adatkezelésbe vont adatok köre

2.5.1.
A kezelt adatok köre: a szerződéses ügyfele által a szerződéskötés során megadott, az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Cím, Telefonszám, e-mail, Születési hely, Születési idő, Anyja neve, Bankszámlaszám, Szolgáltatásba vont gépjármű biztosítási kötvényének száma.
2.5.2.
Az adatgyűjtés célja: a Kárexpert szolgáltatás nyújtása az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően.
2.5.3.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az NMBT Management Expert Korlátolt Felelősségü Társaság munkavállalói és tagjai

2.6. Az adatkezelés időtartama:

A tárolt személyes adatok a szerződés Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelő megszűnését követő 60 napon belül törlésre kerülnek (Infotv. 3. § 13. pont). A szerződéses ügyfél kérelmezheti, hogy az Adatkezelő nyújtson tájékoztatást az általa kezelt személyes adatok köréről, illetve kérhet a kezelt személyes adatainak helyesbítését, illetőleg azok törlését vagy zárolását.

2.7. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a személyes adatok feldolgozására (Infotv. 3. § 17. pont) adatfeldolgozót (Infotv. 3. § 18. pont) vehet igénybe. Az adatfeldolgozásra az Infotv. rendelkezései megfelelően irányadók, különös tekintettel annak 10-11. §-aira.

2.8. A Szerződéses ügyfelek jogai és azok érvényesítése

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Szerződéses ügyfél erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást az Infotv. 15.§-ában foglaltaknak megfelelően, illetőleg intézkedik az adatok törléséről, zárolásáról, helyesbítéséről vagy megjelöléséről. Ha az Adatkezelő a fenti kérelmet nem teljesíti akkor a kérelem beérkezését követő 25 munkanapon belül írásban vagy az erre irányuló hozzájárulás esetén elektronikus úton közli az elutasítás ténybeli és jogi indokait.

2.9. Bírósági jogérvényesítés és jogorvoslat

Amennyiben a Szerződéses ügyfél nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti (Infotv.22. §), továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

3. Záró rendelkezések

Jelen szabályzat 2016.05.01- től visszavonásig érvényes.